fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap118:detail_th
089-202-5459 •
fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap118:detail_th
aimsgkth@gmail.com


โอกาสทางธุรกิจ

...

ข้อมูลบริษัท

...

...

AIYARA PLANET

“เราคือธุรกิจขายตรงสีขาว องค์กรแห่งนวัตกรรม”

ด้วยวิสัยทัศน์ของ บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด เราคือ ธุรกิจขายตรงสีขาว องค์กรแห่งนวัตกรรม ที่ดำเนินธุรกิจภายใต้พันธกิจที่ยึดมั่นความถูกต้อง มุ่งมั่นสร้างคุณค่า และเติบโตอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมทั้งวัฒนธรรมองค์กรไอยราที่เป็นหนึ่งเดียวกัน ทำให้บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด เป็นธุรกิจขายตรงสีขาวของคนไทย ที่พร้อมจะส่งมอบโอกาสที่ดีที่สุดให้กับทุกคน ที่อยากสร้างธุรกิจเป็นของตัวเอง

ไอยรา แพลนเน็ต เราร่วมกันสร้างคุณค่าสู่สังคมไทย

คือ ปณิธานร่วมกันของผู้บริหาร นักธุรกิจอิสระ และพนักงานทุกคน พวกเราทุกคนตระหนักถึงการร่วมกันสร้างคุณค่าสู่ผู้บริโภคสังคมไทย ด้วยการดำเนินธุรกิจขายตรงสีขาว ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ

เริ่มต้นด้วยวิสัยทัศน์ “เราคือธุรกิจขายตรงสีขาว”

ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด เราคือ ธุรกิจขายตรงสีขาว องค์กรแห่งนวัตกรรมที่ดำเนินธุรกิจภายใต้พันธกิจที่ยึดมั่นความถูกต้อง มุ่งสร้างคุณค่า และเติบโตอย่างยืน บนพื้นฐานแห่งจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมทั้งวัฒนธรรมองค์กรไอยราที่เป็นหนึ่งเดียว ทำให้ บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด เป็นธุรกิจขายตรงสีขาวของคนไทยที่พร้อมจะส่งมอบโอกาสที่ดีที่สุดให้กับทุกคน ที่อยากจะสร้างธุรกิจของตัวเอง

เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมโดดเด่น…เราคือ องค์กรแห่งนวัตกรรม

บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด ผ่านการจดทะเบียนการดำเนินธุรกิจกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ อาคารบี ตึกช้าง ชั้น 14 เป็นสำนักงานบริการสมาชิกอย่างครบวงจร และมีความโดดเด่น ทันสมัย พร้อมเอกลักษณ์ในการดำเนินงานผ่านนวัตกรรมในด้านต่างๆ ได้แก่ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบพัฒนานักธุรกิจหนึ่งเดียว นวัตกรรมแผนการปันผลตอบแทน นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ AISMART

01 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์

ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก จึงมุ่งมั่น ทุ่มเทคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพจากธรรมชาติ และผ่านการวิจัยด้านชีวโมเลกุลโดยทีมนักวิทยาศาสตร์อย่างเข้มงวดถึงความปลอดภัย ใช้กรรมวิธีการผลิตขั้นสูงจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่า โดดเด่น มีเอกลักษณ์ชัดเจน แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทั่วไปในท้องตลาด ทำให้ง่ายต่อการทำธุรกิจ

02 นวัตกรรมแผนการปันผลตอบแทน…ไตรนารี่ คลาสสิค ยุติธรรม มั่นคง ยั่งยืน

อีกหนึ่งพลังที่โดดเด่นและสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจไอยรา คือ แผนการปันผลตอบแทน ไตรนารี่ คลาสสิค เป็นแผนที่ออกแบบโดยผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เน้นการปันผลที่ยุติธรรมคืนกลับสู่นักธุรกิจและสามารถสร้างรายได้ในระยะเวลาอันสั้น และยังมุ่งเน้นในการขับเคลื่อนธุรกิจของนักธุรกิจไอยรา สู่ความสำเร็จแบบมั่นคงและยั่งยืน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักธุรกิจไอยราได้บริหารเครือข่ายที่ก่อให้เกิดรายได้แบบ PASSIVE INCOME และการนำไปสู่ชีวิตแบบไร้ขีดจำกัด PASSIVE LIFE อย่างแท้จริง

03 นวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กร…ด้วยระบบพัฒนานักธุรกิจหนึ่งเดียว

เราเชื่อมั่นว่า องค์กรจะเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ต้องมีระบบพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจให้เป็นมืออาชีพที่มีความเป็นหนึ่งเดียวเพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นพลังหนึ่งเดียวกัน

Aicademy สถาบันพัฒนานักธุรกิจไอยรา จึงเป็นเสมือนเบ้าหลอมในการสร้างนักธุรกิจมืออาชีพสู่ความเป็นเลิศ อันเป็นรากฐานที่มั่นคงของธุรกิจไอยรา โดยมีระบบ One System ซึ่งเป็นระบบที่เกิดจากความร่วมมือกันของคณะผู้บริหารไอยรา แพลนเน็ต และคณะกรรมการสโมสรเงินล้าน (AMRT) ร่วมกันสร้างระบบการเรียนรู้และการปฏิบัติสร้างเครือข่ายธุรกิจ โดยมีการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีศูนย์การเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเดียวกัน ทั่วทั้งองค์กร ที่เชื่อมโยงไปสู่สถาบันพัฒนานักธุรกิจไอยรา อันเป็นนวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กรที่มีความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพสูงสุด บนพื้นฐานของจรรยาบรรณ และวัฒนธรรม ไอยรา แพลนเน็ต

04 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ AISMART

ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อัจฉริยะของ ไอยรา แพลนเน็ต โดยทีมวิศวกรไอยรา แพลนเน็ต ที่ได้ออกแบบมาให้สอดคล้องและลงตัวกับรูปแบบธุรกิจโดยเฉพาะ เพื่อเสริมประสิทธิภาพให้นักธุรกิจไอยราทำงานผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ง่ายๆ และเป็นอิสระในการเลือกเวลาและสถานที่ทำงาน เห็นผลลัพธ์การทำงานในทีมแบบเรียลไทม์ เป็นระบบที่พร้อมสนับสนุนการทำงานของนักธุรกิจไอยรา แบบ 360 องศา ได้ในหลายแพลตฟอร์ม


Executive Team

... ...


Support Team

......


...

 

องค์กรแห่งคุณค่า ที่ดำเนินธุรกิจ ภายใต้วิสัยทัศน์ "ธุรกิจขายตรงสีขาว องค์กรแห่งนวัตกรรม" ด้วยปณิธาน "การสร้างคุณค่าสู่สังคม" และวัฒนธรรมองค์กรที่ "ใส่ใจ
แบ่งปัน เติบโตร่วมกัน" We Care We Share We Grow ยังคงมุ่งมั่น...ที่ก้าวต่อไป เพื่อดำรงไว้ซึ่ง "คุณค่าที่ยิ่งใหญ่"


Aiyara Profile


Trust Me By AIYARA PLANET

วางใจไว้ที่ผม...เพราะผมคือครอบครัวของคุณ !!
ใส่ใจ แบ่งปัน เติมโตร่วมกัน
ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด

 


องค์กรแห่งคุณค่า ที่ดำเนินธุรกิจ ภายใต้วิสัยทัศน์ "ธุรกิจขายตรงสีขาว องค์กรแห่งนวัตกรรม
" ด้วยปณิธาน "การสร้างคุณค่าสู่สังคม" และวัฒนธรรมองค์กรที่ "ใส่ใจ แบ่งปัน เติบโตร่วมกัน
" We Care We Share We Grow ยังคงมุ่งมั่น...ที่ก้าวต่อไป เพื่อดำรงไว้ซึ่ง "คุณค่าที่ยิ่งใหญ่"


Aiyara Profile


Trust Me By AIYARA PLANET วางใจไว้ที่ผม...เพราะผมคือครอบครัวของคุณ !! ใส่ใจ แบ่งปัน
เติมโตร่วมกัน ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด

 

เริ่มต้นธุรกิจกับเราวันนี้ ถูกที่ ถูกเวลา เราใส่ใจ แบ่งปัน เติบโตร่วมกัน

สำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานกับไอยรา แพลนเน็ต
เปิดโอกาสให้เราสามารถสร้างธุรกิจของตัวเองได้อย่างรวดเร็วมั่งคง ผ่านระบบ Online และ Off Line Real Time 100% ได้ทุกที่ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วันเราเชื่อว่า... ทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ ด้วยองค์ประกอบที่สมบูรณ์แบบของเรา เพราะเรามี....

1. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ที่มีศักยภาพ มีความแตกต่าง มีคุณภาพ และความปลอดภัยสูง จากนักวิจัยคนไทย ที่มีชื่อเสียงระดับโลก

2. แผนธุรกิจไตรนารี่ คราสสิค (Trinary Classic) ที่มีความเป็นไปได้ ยุติธรรม ทำง่าย จ่ายจริงและทันสมัยที่สุด

3. ระบบคอมพิวเตอร์ "ไอ-สมาร์ท" (AiSmart) ที่มีความทันสมัย ตอบสนองการทำงานของนักธุรกิจอิสระ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดยการทำงานเป็น Real Time พัฒนาโดยวิศวกรคอมพิวเตอร์ของบริษัทเอง

4. สถาบันพัฒนาศักยภาพ "ไอยรา อะคาเดมี่" (AiYara Academy) ที่มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของนักธุรกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ การันตีด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์

5. ทีมผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ในธุรกิจเครือข่ายขายตรงที่กว้างไกล ผลงานในอดีต การันตีความสำเร็จของนักธุรกิจที่จะต้องประสบความสำเร็จอย่างงดงามการสื่อสารที่ทันสมัย รวดเร็ว ณ ปัจจุบัน สามารถสร้างช่องทาง การตลาดให้เปิดกว้างและทำได้อย่างง่ายดาย ทำให้เราสามารถสร้างเครือข่ายผู้บริโภคและนักธุรกิจได้ทั่วทุกมุมโลก

 


Why Aiyara?การเลือกธุรกิจเครือข่าย ต้องดูว่ามีองค์ประกอบที่สำคัญๆ ครบถ้วน

"ไอยรา แพลนเน็ต" เป็นบริษัทที่มีองค์ประกอบครบถ้วน

>> มีสำนักงานที่ตั้งที่ถาวร ชัดเจน

>> มีเจ้าของและคณะผู้บริหาร ที่มีความชำนาญ มีประสบการณ์สูง จากธุรกิจเครือข่ายและประกันชีวิต สร้างคนประสบความสำเร็จมากมาย ในระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา

>> มีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ที่มีความโดดเด่น แตกต่าง มีคุณภาพ และ ความปลอดภัยสูง

>> การมีรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนไม่ใช่เรื่องยาก เพราะเรามีผู้บริหารที่เข้าใจเครือข่าย มีประสบการณ์บริหารเครือข่ายกว่า 20 ปี ลงภาคสนามเอง เข้าใจความต้องการของคนทำธุรกิจเครือข่าย ทำง่าย จ่ายจริง

>> มีสถาบันฝึกอบรมศักยภาพนักธุรกิจไอยรา โดย อ. ชาญวิทย์ เมธาชัยวุฒิ นักบริหารการตลาดและนักพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจมืออาชีพ ประสบการณ์การทำงานกว่า 30 ปี

>> ช่องทางการชำระเงินผ่าน 7-11 กว่า 4,000 สาขา คำนวณคอมมิชั่น Real Time

>> ทีมงานที่พร้อมให้คำปรึกษาเฉพาะด้าน ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ และแผนการตลาด"ไอยรา แพลนเน็ต" เริ่มดำเนินกิจการ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555 ด้วยองค์ประกอบที่ครบ ประสบการณ์และความชำนาญการสูง ดำเนินกิจการมาเพียง 4 เดือน ก็ได้รับรางวัล "ธุรกิจเครือข่ายดาวรุ่งแห่งปี 2555" จาก พณ. ท่าน นายกรัฐมนตรี ในงานสมาคมช่างภาพและสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพวกเราที่จะเข้าไปทำธุรกิจด้วย การันตีความสำเร็จตั้งแต่เริ่มต้นสนใจร่วมธุรกิจกับเรา สมัครสมาชิกวันนี้ ฟรี!

 

WHY AIYARA PLANET